Ритуалот на жртвување и економијата на насилството низ примери од македонските народни легенди и опусот на Марко Цепенков

Main Article Content

Катица Ќулавкова

Abstract

Митската и историската меморија се двете лица на истата стварност. Народното предание потсетува дека зад големите епски херои и митски подвизи стојат големи трагедии. Зад големите дела на културата се кријат потресни човечки и национални приказни. Колективната меморија на Маке­дон­ците е сензибилна, па умее не само да ги идеализира туку и да ги демистифицира историските личности и настани. Во македонската народна традиција се зачувани бројни легенди, приказни и песни во коишто се евоцира мотивот на жртвување, како во неговата архаична ритуална форма (заѕидување жива жена во темелите на мостовите) така и во неговите феудални форми на социјална и културна политика. Притоа, вниманието ќе биде свртено кон преданијата за Крале Марко (1335–1395) и за Марковите кули запишани од Марко Цепенков (1829–1920). Во овој текст се прави основна класификација на насилството (нужно наспроти ненужно насилство).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ќулавкова, Катица. 2019. “Ритуалот на жртвување и економијата на насилството ”. Journal of Contemporary Philology 2 (2), 95–103. https://doi.org/10.37834/JCP1920095kj.
Section
Literature

References

Вражиновски, Т. (1983). Македонски народни преданија. Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“.
Конески, Б. (2010). Поезија. Скопје: МАНУ.
Ќулавкова, К. (прир.). (2008). Црни овци. Антологија на светскиот расказ. Скопје: Детска радост/Просветно дело.
Ќулавкова, К. (2009). Насилството и цивилизацијата. Во К.Ќулавкова. Демонот на толкувањето, 21-52. Скопје: МАНУ.
Цепенков, М. (1980). Преданија. Во К. Пенушлиски (ред.). Македонски народни умотворби (во десет книги). Скопје: Македонска книга / Институт за фолклор „Марко Цепенков“.

Girard, R. (2002). La violence et le sacré. Paris: Hachette. [Online] Available from: https://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2015/02/le-bouc-emissaire.pdf
[Аccessed: August 15th, 2019]
Sophie's Choice. (1982). Directed by Alan J. Pakula. [DVD].
Styron, W. (2010). Sophie's Choice. New York: Open Road Media. [Online] Available from: https://www.worldcat.org/title/sophies-choice/oclc/712026142 ISBN 1936317176 [Аccessed: August 15th, 2019 ]
Yourcenar, M. (2016). Nouvelles orientales. Paris: Gallimard. [Online] Availablе from: http://excerpts.numilog.com/books/9782072698279.pdf [Аccessed: August 15th, 2019]