Аспекти на придавската секундарна предикација во македонскиот јазик

Main Article Content

Бојан Петревски

Abstract

Во трудот се посочуваат основните карактеристики на придавската секун­дар­на пре­­дикација во македонскиот јазик. Проблемот се разгледува, пред сѐ, од семан­­­­тички и од синтаксички аспект, но и на планот на информаци­с­ката струк­тура. Се изделуваат основните значења на придавките во таа фун­кција, врс­ката меѓу нивниот карактер од аспект на тематско-рематската струк­тура и позицијата во исказот и причините за нивната интегрираност или не­ин­тег­­ри­ра­ност во прозодиската структурa. Во таа смисла, се посочува кога вле­гуваат во релација што е само временски паралелна со примарната преди­ка­­ција, од една страна, и со дополнителна, каузална нијанса, од друга; во кои случаи се јаву­ваат во информациското јадро или надвор од него во зоната десно или лево од предикатот; какви импликации има нивниот информациски карак­­тер во поглед на позицијата; како се одразува разликата помеѓу депик­тив­­ните секун­дарни предикати и придавските елементи што изразуваат по­дол­готрајни  карактеристики. Примерите се ексцерпирани од неколку кни­жевни дела.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Петревски, Бојан. 2019. “Аспекти на придавската секундарна предикација во македонскиот јазик”. Journal of Contemporary Philology 2 (2), 65–79. https://doi.org/10.37834/JCP1920065p.
Section
Linguistics

References

Минова-Ѓуркова, Л. (2000). Синтакса на македонскиот стандарен јазик. Скопје: Магор.
Тополињска, З. (1997). Македонските дијалекти во Егејска Македонија: Синтакса (т.2). Скопје: МАНУ.

Combettes, B. (1998). Les constructions détachées en français. Paris: Édition Ophrys.
Creissels, D. (2006). Syntaxe générale une introduction typologique 1 (catégories et constructions). Paris: Hermes Science Publications.
Himmelmann, N. P. and Schultze-Berndt, E. (2005). Issues in the Syntax and Seman-tics of Participant oriented adjuncts: an Introduction. In N. P. Himmelmann and E. Schultze-Berndt (eds.). Secondary predication and adverbial modification: The typology of depictives, 1–67. Oxford: Oxford University Press.
Maingueneau, D. (2014). La syntaxe du français. Paris: Hachette Supérieur.
Marengo, S. (2011). Les adjectifs jamais attributs: syntaxe et sémantique des adjec-tifs constructeurs de la référence. Bruxelles: De Boeck-Duculot.
Noailly, M. (1999). L'adjectif en français. Paris: Édition Ophrys.
Riegel, M., Pellat, J.C. et Rioul, R. (2014). Grammaire méthodique du français. (5e éd.) Paris: Presses Universitaires de France.