Aнглиските преводни еквиваленти на македонскиот можен начин со прагматичка функција

Main Article Content

Анастасија Апостоловска

Abstract

Во оваа статија се претставуваат резултатите од истражувањето на англиските преводни еквиваленти на би-конструкцијата во прагматичка функција. Би-конструкцијата функционира како експонент на можниот начин во македонскиот јазик за изразување хипотетичност и желбеност. За разлика од англискиот јазик, каде што овие значења се кодираат со модални глаголи, во македонскиот јазик би-конструкцијата се гради и од модални и од полнозначни глаголи. Надвор од условните реченици, формите на можниот начин може да вршат и определена прагматичка функција поврзана со учтивост и ублажување на исказот. Во истражувањето се испитува во која форма почесто се јавува можниот начин во оваа функција и дали типот на глаголот (ползоначен или модален) во би-конструкцијата има влијание врз изборот на преводниот еквивалент. Резултатите покажаа дека можниот начин почесто се јавува со модален глагол во својот состав кога врши определена прагматичка функција. Анализата ја потврди хипотезата дека во контексти во кои би-конструкцијата врши прагматичка функција најчест преводен еквивалент е англискиот модален глагол would. Исто така, се покажа дека македонските модални глаголи во би-конструкцијата условуваат употреба на одреден англиски модален глагол: така сака во можен начин се преведува со would, може со could, а треба со should.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Апостоловска, Анастасија. 2019. “Aнглиските преводни еквиваленти на македонскиот можен начин со прагматичка функција”. Journal of Contemporary Philology 2 (1), 102-22. https://doi.org/10.37834/JCP1910102a.
Section
Linguistics

References

Бужаровска, Е. (2018). Функцијата на би за изразување обусловени дејства во македонскиот јазик. Во З. Тополињска (ур.). Статусот на модалната морфема би во македонскиот јазик и нејзините функционални еквиваленти во другите словенски и несловенски јазици, 25–48. Скопје: МАНУ.
Гочкова, Т. (1990). Конструкции со би во јазикот на Димитар Солев. Годишен зборник на Филолошкиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“, книга 16. Куманово: Просвета.
Конески, Б. (1987). Граматика на македонскиот јазик. Скопје: Култура.
Конески, К. (1990). Односот на глаголските конструкции со ќе и можниот начин. Во Конески, К. За македонскиот глагол. Скопје: Детска радост.
Минова-Ѓуркова, Л. (2000). Синтакса на македонскиот стандарден јазик. Скопје: Магор.
Митковска, Л. (2018). Можниот начин надвор од условниот период во современиот македонски јазик. Во З. Тополињска (ур.). Статусот на модалната морфема би во македонскиот јазик и нејзините функционални еквиваленти во другите словенски и несловенски јазици, 97–118. Скопје: МАНУ.

Brown, P. and Levinson, S. (1987). Politeness: Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press.
Downing, A. and Locke, P. (2006). English grammar: A university course (2nd edn.). London/New York: Routledge.
Hacking, J. F. (1998). Coding the hypothetical: A comparative typology of Russian and Macedonian conditionals. Amsterdam: John Benjamins.
Huddleston, R. and Pullum, G. K. (2002). The Cambridge grammar of the English language. Cambridge: Cambridge University Press.
Kramer, C. E. (1986). Analytic modality in Macedonian. Munich: Verlag Otto Sagner.
Lunt, H. (1952). A grammar of the Macedonian literary language. Skopje.
Lindstedt, J. (2010). Mood in Bulgarian and Macedonian. In B. Rothstein and R. Thieroff (eds.). Mood in the languages of Europe, 409–422. Amsterdam: John Benjamins.
Palmer. F. R. (2001). Mood and modality. Cambridge: Cambridge University Press.
Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. and Startvik, J. (1985). A comprehensive grammar of the English language. London: Longman.
Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.