Синтаксата на насловите во електронските медиуми во македонскиот стандарден јазик

Main Article Content

Виолета Јанушева

Abstract

Предмет на испитување се насловите на статиите во електронските медиуми во македонскиот стандарден јазик, а целта е да се утврдат нивните синтаксички карактеристики. Анализата на собраните примери покажува дека насловите во македонскиот јазик имаат идентични синтаксички карактеристики со оние што се утврдени во одделни истражувања, но и сопствени специфики што се условени од синтаксичките конструкции на македонскиот јазик. Тука спаѓаат следните карактеристики на насловите: максимална кондензација на информацијата што доведува до синтаксичка двосмисленост на насловите во однос на нивната анализа како прости или сложени реченици; сведување на информацијата на една поразвиена синтагма што предизвикува тешкотии во определување на тоа дали е дејството извршено или не; можност за двојна интерпретација на глаголската придавка што го условува видот на реченицата во однос на залогот; асиндетонско и различни видови субординативно поврзување во сложени реченици што ја актуализира синтаксичката двосмисленост и придонесува за нивната преголема информативност.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Linguistics

References

Велјановска, К. (2012). Фраземите во јазикот на медиумите. Macedonian Matters: Proceedings from the Seventh Macedonian-North American Conference on Macedonian Studies. Balkanistica, 25 (2): 165–170 (Special volume: Macedonian Matters: Proceedings from the Seventh Macedonian-North American Conference on Macedonian Studies). Oxford, Mississipi: The University of Mississipi Printing Services.
Геровски, Б. (1998). Новинарска реченица. Скопје: Круг.
Група автори. (2017). Правопис на македонскиот јазик (второ издание). Скопје: Институт за македонски јазик „К. Мисирков“ и Култура АД.
Јанушева, В. (2016). Синтаксичката анализа на сложената реченица во новинарскиот потстил на македонскиот стандарден јазик. Филолошки студии, 2: 174–187. Скопје: Институт за македонска литература, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.
Јанушева, В. (2017). Асиндетонските реченици низ функционалните стилови на македонскиот стандарден јазик. Mundo Eslavo, 16: 395–407.
Јанушева, В. (2018а). Аналитичкиот прирок во новинарскиот потстил на македонскиот стандарден јазик. Mundo Eslavo, 17: 90–106.
Јанушева, В. (2018б). За акронимите во новинарскиот потстил на македонскиот стандарден јазик. Зборник од меѓународната научна конференција: Унапредување на статусот и корпусот на македонскиот стандарден јазик – Рацин и македонскиот јазик. Скопје: Совет за македонски јазик при Владата на РМ, Институт за македонски јазик „К. Мисирков, НУЦК Театар „Јордан Хаџи Константинов – Џинот, Велес.
Минова-Ѓуркова, Л. (2000). Синтакса на македонскиот стандарден јазик. Скопје: Магор.
Минова-Ѓуркова, Л. (2003). Стилистика на современиот македонски јазик. Скопје: Радинг.
Тантуровска, Л. (2010). Употребата на интерпункциските знаци во насловите од печатените медиуми. Во Зборник од Меѓународниот македонистички собир 2008. Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.
Треневски, Т. (2004). Јазикот на печатот во Република Македонија. Докторска дисертација. Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.

Bell, A. (1991). The language of news media. Oxford and Cambridge, MA: Blackwell.
Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S. and Finegan, E. (1999). Longman grammar of spoken and written English. London: Pearson Education Limited. Available from: https://bit.ly/2RgdOGh, Accessed: 8.8. 2018.
Cotter, C. (2010). News talk: Investigating the language of journalism. Cambridge: Cambridge University Press.
Crystal, D. (2003). A dictionary of linguistics and phonetics (5th edn.). Oxford: Oxford University Press.
Dor, D. (2003). On newspaper Headlines as Relevance Optimizers. Journal of Pragmatics, 35: 695–721. [Online] Available from: https://bit.ly/2RZgsDO, Accessed: 30.8.2018.
Fairclough, N. (1989). Language and power. Harlow: Longman.
Fromkin, V., Rodman, R. and Hyams, N. (2007). An introduction to language (8th edn.). Boston: Thomson Wadsworth.
Januševa, V. and Jurukovska, J. (2017). The orthography of the dash in the Macedonian standard language and the journalistic sub-style. International Journal of Language Academy, 19: 331–342. DOI: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3669.
LaRocque, P. (2003). Heads you win: An essay guide to better headline and caption writing. USA: Marion Street Press, Inc. [Online] Available from: https://bit.ly/2SbBwTY, [Accessed: July 27th, 2018]
Mitrová, G. (2006). A research into the stylistics of English and Slovak newspaper headlines. Master thesis. Žilina: Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied. Available from: https://bit.ly/2HCKrNP [Accessed: June 4th, 2018]
Ọ̀ṣunnúgà, О. (2013). Investigating ambiguity in headlines of contemporary Yorùbá newspapers. Linguistics and Literature Studies, 1(2): 61–65.
DOI: 10.13189/lls.2013.010202. [Online] Available from: https://bit.ly/2Sh7QbW [Accessed: June 4th, 2018].
Prášková, E. (2009). Grammar in newspaper headlines. BA thesis. Pardubice: University in Pardubice, Faculty of Arts and Philosophy. Available from: https://bit.ly/2DHdKeG, [Accessed: June 4th, 2018]
Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. and Svartik, J. (1985). A comprehensive grammar of the English language. London: Longman.
Halliday, M. A. K. (1985). An introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
Van Dijk, Teun, A. (1988). News as discourse. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Available from: https://bit.ly/2Uk1FB5 [Accessed: June 4th, 2018]