Популарната култура и декодирањето на родовите стереотипи

Main Article Content

Ана Јовковска

Abstract

Текстот ги проблематизира културата како поле за судир на значењата, кодирањето и декодирањето на родовите стереотипи во популарната култура и различните перспективи што го иницираат критичкиот потенцијал на консументите на културните продукти во препознавањето на субверзивните пораки низ претставувањето на жената во популарната кутура. Трудот се занимава со интеракцијата меѓу текстот, значењето, контекстот, реципиентот и дискурсот. Оттука, во обид да се избегне бинараната позиција на машко-женските позиции и патријархалните модели, клучно е препознавањето на проблематичната родова претстава на жената во популарната култура, која, всушност, ги потхранува нормираните родови улоги во општеството, кои водат до сексизам и до дискриминација. Низ оваа анализа ќе се обидеме да заклучиме дека производството на значењата се протега далеку пошироко низ процесите на продукција, размена и репродукција на културата.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Јовковска, Ана. 2022. “Популарната култура и декодирањето на родовите стереотипи”. Journal of Contemporary Philology 5 (1), 89–100. https://doi.org/10.37834/JCP2251089j.
Section
Culture

References

Анастасова, С. (2012). Современа популарна култура – Теорија, културни студии, женска популарна култура. Скопје: Центрифуга. [Anastasova, S. (2012). Sovremena popularna kultura – Teorija, kulturni studii, ženska popularna kultura. Skopje: Centrifuga.]
Бурдје, П. (2006). Противогнови/За телевизијата. Скопје: Темплум. [Burdje, P. (2006). Protivognovi/Za televizijata. Skopje: Templum.]
Вилијамс, Р. (1996). Култура. Скопје: Култура. [Vilijams, R. (1996). Kultura. Skopje: Kultura.]
Георгиевска-Јаковлева, Мартиноска, Необјавена скрипта по предметот Вовед во кул­туролошки студии. [Georgieva-Jakovleva, Martinoska, Neobjavena skripta po predmetot Voved vo kulturološki studii.]
Иглтон, T. (2000). Идеја за културата. Оксфорд, Маргина бр. 49, Скопје: Темплум. [Iglton, T. (2000). Ideja za kulturata. Oksford, Margina br. 49, Skopje: Templum.]
Јовковска, А. (2020). Супер-маркет култура: Современите предизвици на културата во потрошувачкото општество. Контекст бр. 21. [Jovkovska, A. (2020). „Super-market kultura: Sovremenite predizvici na kulturata vo potrošuvačkoto opštestvo“. Kontekst br. 21.]
Јовковска, А. (2021). Културните окови на нормираната женственост низ одредени книжевни и филмски наративи. Филолошки студии бр. 77. [Jovkovska, A. (2021). „Kulturnite okovi na normiranata ženstvenost niz odredeni kniževni i filmski narativi“. Filološki studii br. 77.]
https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnite-okovi-na-normiranata-zhenstvenost-niz-odredeni-knizhevni-i-filmski-narativi/viewer пристапено на 16. 05. 2022

Ang, I. (1985). Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagionations. Lon­don: Routledge.
Kellner, D. (2004). Media Culture. Beograd: CLIO.
Morley, D. and Robins, K. (1995). Spaces of Identity. London: Routledge.
McQueen, D. (2000). Television. Beograd: CLIO.
McRobbie, A. (1994). Postmodernism and Popular Culture. London and New York: Routledge.
McRobbie, A. Feminism and the New >Mediated Winship, J. (1987). Inside Women’s Magazine. London: Pandora.