Депиктивите во збирката раскази „Мојот маж“ од Румена Бужаровска

Main Article Content

Бојан Петревски

Abstract

За разлика од модификаторите во именската синтагма, кои изразуваат релативно долготрајни, поиманентни карактеристики, депиктивите му припишуваат на референтот карактеристика актуелна во интервалот на настанот и се дел од реченичната структура. Во статијата се анализираат депиктивите во збирката раскази Мојот маж од Румена Бужаровска. Целта е да се покаже какви карактеристики изразуваат, со кои дополнителни значенски нијанси се здобиваат и како функционираат во информациската структура на исказот. Најпрво се разгледуваат депиктивите во врска со субјектниот аргумент, а потоа – со акузативниот. Освен тоа, одделно се анализираат и депиктивите неинтегрирани во прозодиската структура на исказот и депиктивните предлошки синтагми. Резултатите покажуваат дека депиктивите во делото најчесто се однесуваат на персонален субјектен референт и изразуваат самостојно дејствување и физички состојби, а поретко – физиолошки состојби, подреденост во низа и животни фази. Тие се и носители на различни степени на информативност, а покажуваат тенденција да се однесуваат на референти посочени во непосредниот претходен контекст, независно од функцијата на аргументот на кој се однесуваат.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Петревски, Бојан. 2022. “Депиктивите во збирката раскази „Мојот маж“ од Румена Бужаровска”. Journal of Contemporary Philology 5 (1), 59–72. https://doi.org/10.37834/JCP2251059p.
Section
Linguistics

References

Генадиева-Мутафчиева, З., Георгиев, С., Георгиева, Е., Лазарова, А., Ницолова, Р., Пенчев, Й., Петрова, С., Попов, К., Стефанов-Брезински, С. (1998). Граматика на съвременния български книжовен език, том трети, Синтаксис. София: Абагар паблишинг. [Genadieva-Mutafčieva, Z., Georgiev, S., Georgieva, E. Lazarova, A., Nicolova, R., Penčev, Y., Petrova, S., Popov, K., Stefanov-Brezinski, S. (1998). Gramatika na săvremenniya bălgarski knižoven ezik, tom treti, Sintaksis. Sofiya: Abagar pablišing.]
Минова-Ѓуркова, Л. (2000). Синтакса на македонскиот стандарден јазик. Второ издание. Скопје: Магор. [Minova-Ǵurkova, L. (2000). Sintaksa na makedonskiot standarden jazik. Vtoro izdanie. Skopje: Magor.]
Радуловић, М. (2012). Секундарна предикација у српском језику. „Филологија и универзитет“ 1. Филозофски факултет у Нишу, 573–583. [Radulović, M. (2012). Sekundarna predikacija u srpskom jeziku. “Filologija i univerzitet” 1. Filozofski fakultet u Nišu, 573-583.]
Тополињска, З. (1997). Македонските дијалекти во Егејска Македонија. книга 1, Синтакса (т. 2). Скопје: МАНУ. [Topolinjska, Z. (1997). Makedonskite dijalekti vo Egejska Makedonija. kniga 1, Sintaksa (t. 2). Skopje: MANU.]

Combettes, B. (1998). Les constructions détachées en français. Paris: Édition Ophrys.
Gouesse, M, Kiefer, F. (2012). Quelques aspects de la prédication seconde en français et en hongrois. Revue d’Études Francaises 17, 13–29.
Himmelmann, N. P. and Schultze-Berndt, E. (2004). Depictive secondary predicates in crosslinguistic perspective. „Linguistic Typology“ vol. 8, no.1, 59‒131.
Himmelmann, N. P. and Schultze-Berndt, E. (2005). Issues in the Syntax and Semantics of Participant oriented adjuncts: an introduction. „Secondary predication and adverbial modification: The typology of depictives“. Oxford: Oxford University Press, 1‒67.
Maingueneau, D. (2014). La syntaxe du français. 2e éd. Paris: Hachette Supérieur.
Noailly, M. (1999). L’adjectif en français. Paris: Édition Orphys.
Riegel, M., Pellat, J-C. et Rioul, R. (2014). Grammaire méthodique du français. 5e éd. Paris: Presses Universitaires de France.
Rosta, A. (2008). „Antitransitivity and constructionality“. Constructional Approaches to English Grammar. Berlin: De Gruyter Mouton, 187–218.
Wilmet, M. (2010). Grammaire critique du français. 5e éd. Bruxelles: De Boeck-Duculot.

Извори

Бужаровска, Р. (2017). Мојот маж. Скопје: Или-Или. [Bužarovska, R. (2017). Mojot maž. Skopje: Ili-Ili.]