Нови аспекти на толкување на интермедијалностa

Main Article Content

Натали Рајчиновска Павлеска

Abstract

Предмет на анализа во оваа студија е преисчитувањето на медиумските конвергенции што се појавуваат во 1960-тите години од XX век, прикажано преку делото Prune. Flat. (1965) на уметникот Роберт Витман. Интермедијалноста, карактеристична за ова дело, e резултат на истовременото изведување перформанс и филмска проекција, кои во процесот на совпаѓање и на јукстапонирање создаваат медиумски специфичности, кои иманентно им припаѓаат на одвоени дисциплини. Нивното спојување генерира, според Р. Констеланец, медиум на проширен театар, а преисчитувањето има цел да покаже дека проширувањето се случува како дијалог меѓу различните дисциплини во нова уметничка форма, настанот, и како такво е проширување не само на театарот туку и на филмот. Студијата има цел да покаже дека станува збор за суштински дијалектички принцип на обликување и на структурирање, преку примената на поимите коприсуство, прекинувачки механизам, монтажа, според Б. Брехт. Соодносот меѓу медиумските артикулации ги изложува границите на поетската одредливост и онтолошката валентност, го одредува авторскиот глас и гледната точка (М. Бал), поставувајќи го конфликтот меѓу структурните елементи на концептуално рамниште (С. Ејзенштајн). Студијата поминува низ генеалогијата на процесот на структурирање на делото, опфаќајќи референцијален ризом меѓу поетскиот чин како чин на отпорот (според Џ. Агамбен) и различни теориски вкрстувања, кои низ дедуктивен пристап ја преиспитуваат ремедијацијата, како формулација на нова естетска материјалност.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Рајчиновска Павлеска, Натали. 2021. “Нови аспекти на толкување на интермедијалностa”. Journal of Contemporary Philology 4 (1), 193–206. https://doi.org/10.37834/JCP21410193rp.
Section
Culture

References

Вилиќ, Н. (1998). Осум предавања за уметноста и новите технологии. Скопје: Музеј на современата уметност.

Adorno, W. T. (1997). Aesthetic Theory. London and New York: Continuum.
Agamben, G. (2019). Creation and Anarchy: The Work of Art and the Religion of Capitalism. Kotsko, А. (trans.). Stanford, California: Stanford University Press.
Bal, M. (2004). Narration and Focalization. In Bal M. (ed.). Narrative Theory: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies, Vol. 1, Major Issues in Narrative Theory, 263-296. London: Routledge.
Barthes, R. (2004). Introduction to the structural analysis of narratives. In Bal M. (ed.). Narrative Theory, Critical Concepts in Literary and Cultural Studies, Vol. 1, Major Issues in Narrative Theory, 65-94. London: Routledge.
Bazin, A. (2005). What Is Cinema? Volume 1. Gray, H. (trans.) California: University of California Press.
Benjamin, W. (1998). Understanding Brecht. Bostock A. (trans.). London, New York: Verso.
Flanagan, Martin. (2014). Dialogism. In Branigan, E. and Buckland W. (eds.). The Routledge Encyclopedia of Film Theory, 128–132. London, New York: Routledge.
Brecht, B., and Willett, J. (ed., transl.). (1964). Brecht on Theatre: The Development of An Aesthetic. New York: Hill and Wang.
Brecht, B., i Suvin, D. (prev.). (1966). Dijalektika u teatru. Beorgad: Nolit.
Bolter, J. D. and Grusin, R. (1999). Remediation: Understanding New Media. Cambridge, Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology Press.
Bouuriaud, N. (2002). Relational Aesthetics. Pleasance, S., Woods, F., Copeland, M. (trans.). Dijon: Les presses du réel.  
Eisenstein, Sergei. (1949). Film Form: Essays in Film Theory. Leyda, J. (ed., and trans.). New York, London: A Harvest, Harcourt, Brace and World, Inc.
Eisenstein, S. (2007). Montage is Conflict//1929. In Campany D. (ed.). The Cinematic, Documents of Contemporary Art, 30–32. Co-published by London: Whitechapel and Cambridge, Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology Press.
Greimas, A. J. and Courtés, J. (1982). Semiotics and Language: An Analytical Dictionary. Bloomington: Indiana University Press.
Habermas, J. (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology Press.
Heidegger, M. (2013). The Event. Rojcewicz, R. (trans.). Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
Kirby, M. (ed.) (1965). Happenings: An Illustrated Anthology. New York: E. P. Dutton and Co., Inc.
Kostelanetz, R. (1980). The Theatre of Mixed Means: An introduction to happenings, kinetic environments, and other mixed-means performances. New York: RK Editions.
McLuhan, M. (2008). Razumijevanje medija. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
Pudovkin, V. I. (1954). Film Director and Film Material. In Pudovkin, V. I. Film Technique and Film Acting: the cinema writings of V.I.Pudovkin, 51-93. Montagu, I. (trans.). London: Vision.
Rees, A. L., White, D., Ball, S. and Curtis, D. (eds.). (2011). Expanded Cinema: Art, Performance, Film. London: Tate Publishing.
Schechner, R., Brady, S. (ed.). (2013). Performance studies: An introduction. Third edition. London: Routledge.
Stojanović, D. (1978). Teorija filma. Beograd: Nolit.
Walsh, M., Griffiths, K. M. (ed.). (1981). The Brechtian Aspect of Radical Cinema. London: British Film Institute.