За еманципацијата во современата бајка Дрвото на лагите од Френсис Хардинг

Main Article Content

Лени Фрчкоска

Abstract

Трудот се занимава со следење на трансформацијата на женските ликови во романот Дрвото на лагите од современата британска писателка Френсис Хардинг, од класичната готика кон современата еманципација, како и со анализа на нивните обиди низ различни стратегии на отпор да ја реализираат својата слобода, желбата за истражување и за самодефинирање.Анализата на романот има теоретска поткрепа во концептите на Ричард Рорти и на Емануел Левинас, посебно оние за одговорноста за Другиот, за женската солидарност и за конверзацискиот консензус меѓу женските ликови и нивната субзаедница. Низ двата клучни лика ќе бидат спротивставени позицијата на авторитет, кој инсистира на метафизички вистини, апсолутна дисциплина, статичност и непроменливост, наспроти, од друга страна, позицијата на отпор, бегство од таквиот авторитет, борба за прогрес и промени во еманципаторска смисла. Романот низ спротивставените концепти на авторитарност наспроти еманципација и прогрес, воспоставува мост и континуитет на борбата од 19 век и актуелноста на таа борба денеска, што му дава посебна автентичност и убедителност.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Фрчкоска, Лени. 2021. “За еманципацијата во современата бајка Дрвото на лагите од Френсис Хардинг”. Journal of Contemporary Philology 4 (1), 145–160. https://doi.org/10.37834/JCP21410145f.
Section
Literature

References

Рорти, Р. (1992). Консеквенце прагматизма. Београд: Нолит.
Фрчкоски, Љ. (2019). Човекови права и психоанализа. Скопје: Култура.
Фуко, М. (2004). Надзор и казна. Скопје: Слово.

Bartky, S. L. (1990). Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression. New York: Routledge.
Barzilai, S. (2006). A Case of Negative Mise en Abyme: Margaret Atwood and the Grimm Brothers. Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas, 4(2): 191-204.
Butler, J (1997). Excitable Speech A Politics of the Performative. New York: Routledge.
Butler, J. (2004). Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London and New York: Verso.
Gilbert, S. M and Gubar, S. (1979). The Madwoman in the Attic: the Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven: Yale University Press.
Harding, F. (2016). Drvo laži. Beograd: Laguna.
Hardinge, F. (2016). L’albero delle bugie. Milano: Mandadori.
Levinas, E. (1969). Time and the Other. Pittsburg: Duquesne University press.
Snowden, K. (2010). Fairy Tale Film in the Classroom: Feminist Cultural Pedagogy, Angela Carter, and Neil Jordan’s The Company of Wolves. In P. Greenhill and S. E. Matrix (еds.). Fairy tales films, Visions of Ambiguity, 157-177. Boulder: University press of Colorado.
Spooner, C. (2006). Contemporary Gothic. London: Reaktion.
Thomas, A. (2009). Subjectivity in American Popular Metal: Contemporary Gothic, the Body, the Grotesque, and the Child. PhD Dissertation. Faculty of Arts: University of Glasgow.