Двата пола на книжевната продукција: хетерономијата, автономијата и книжевното поле во теоријата на Пјер Бурдје

Main Article Content

Ведран Диздаревиќ

Abstract

Книжевниот свет отсекогаш го обележувале дебати за легитимноста на книжевните дела. За кого се пишува, за кого треба да се пишува, како да се пишува и ред други прашања од овој вид се повторуваат со статистичка регуларност, особено од осамостојувањето на книжевноста како автономно поле на крајот на XVIII и почетокот на XIX век. Во овој труд, преку примерите на два конфликта од тој вид ─ критиките на Пауло Коелјо и на Х. Џ. Велс кон Улис и Бдеењето на Финеган од Џејмс Џојс и спротивставените ставови на поетот критичар Т.С. Елиот ─ ќе го анализираме значењето на овој вид конфликти за полето на книжевноста. Во анализата главна методолошка алатка ќе ни бидат теориите на францускиот социолог Пјер Бурдје, особено неговиот концепт за поле и, специфично, за полето на книжевноста. Посочените дебати ќе бидат анализирани преку двата пола на функционирањето на книжевното поле: книжевната продукција со мал опсег и книжевната продукцијата со голем опсег ─ бинарна опозиција што логично произлегува од двојната хиерархизација на полето. Според Бурдје, конфлик­тите од овој вид произлегуваат од самата структура на книжевното поле како такво и помагаат во неговото легитимирање како автономен модус на културна продукција, неговата продукција и репродукција во рамките на општествената стварност.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Диздаревиќ, Ведран. 2021. “Двата пола на книжевната продукција: хетерономијата, автономијата и книжевното поле во теоријата на Пјер Бурдје ”. Journal of Contemporary Philology 4 (1), 119–132. https://doi.org/10.37834/JCP21410119d.
Section
Literature

References

Бурдје, П. (2006). Противогнови/За телевизијата. Скопје: Темплум.

Bourdieu, P. (2010). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. London and New York: Routledge.
Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Stanford: Stanford University Press.
Bourdie, P., and Johnson. R. (ed.). (1993). The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. New York: Columbia University Press.
Bourdieu, P. (1994). In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology. Stanford, California: Stanford University Press.
Bourdieu, P. (1995). The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Stanford, California: Stanford University Press.
Bourdieu, P. (2000). Pascalian Meditations. Stanford: Stanford University Press.
Culler, J. (1976). Saussure. Great Britain, Glasgow: Fontana/Collins.
Edel. L., Ray. G. (1958). Henry James and H.G. Wells: A Record of their Friendship, their Debate on the Art of Fiction, and their Quarrel. London: Rupert Hart-Davis.
Eliot, T. S. (1948). Christianity and Culture. London: A Harvest Book.
Eliot, T.S. (1975). Ullysses, Order, and Myth. Kermode, F. (ed.). Selected Prose of T.S. Eliot. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Jenkins, R. (2006). Pierre Bourdieu. London and New York: Routledge.
Jenks, C. (2005). Culture. London: Routledge.
Saussure, F. (2011). Course in General Linguistics. New York: Columbia University Press.
Thompson, P. (2008). Field. In Grenfell, M. (ed.). Pierre Bourdieu: Key Concepts, 199-212. Durham: Acumen Publishing Limited.
Trilling, L. (1953). The Liberal Imagination: Essays on Literature and Society. New York: Doubleday Anchor Books.
Williams, R. (1960). Culture and Society: 1780-1950. New York: Anchor Books.

Flood, A. (2012). Paulo Coelho: James Joyce’s Ulysses is ‘harmful’ to literature. Guardian. August 6th. [Online]. Available from: https://www.theguardian.com/books/2012/aug/06/paulo-coelho-james-joyce-ulysses [Accessed: January 19th, 2021]
Wells, H.G. (2016). Who the hell is this Joyce?. The Paris Review. [Online]. September 28th.
Available from: https://www.theparisreview.org/blog/2016/09/21/who-the-hell-is-this-joyce/
[Accessed: January 19th, 2021]