Преводната рецепција на творештвото на Мигел де Сервантес на македонски јазик

Main Article Content

Игор Поповски

Abstract

Во овој труд ги разгледуваме преводите на дел од творештвото на Мигел де Сервантес на македонски јазик. Ги следиме првите скратени, лектирни изданија на Дон Кихот од 1950-тите, а потоа критички се осврнуваме на првиот и единствен целосен превод на неговиот најпознат роман, направен во 1985 година од страна на Илија Корубин и Александар Митевски. Се осврнуваме и на Примерни новели, интегрално преведени во 2012 година од Виолета Јагев, а анализираме и стихови од неговите драми и прозни дела во Десет века на шпанската поезија, во препев на Матеја Матевски. Анализата покажува дека творештвото на Сервантес во македонската култура е нерамномерно застапено во споредба со другите имиња од светската книжевност. Со оглед на тоа што „донкихотски“ и „донкихотство“ се дел од македонскиот јазик и се користат во разни контексти, отстапуваме најголем простор за анализа на основните аспекти на интегралниот превод на Дон Кихот на македонски јазик.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Поповски, Игор. 2020. “Преводната рецепција на творештвото на Мигел де Сервантес на македонски јазик”. Journal of Contemporary Philology 3 (2), 157–167. https://doi.org/10.37834/JCP2020157p.
Section
Literature

References

Ѓурчинова, А. (2001). Италијанската книжевност во Македонија. Скопје: Институт за македонска литература.
Иванов, Б. (1996). Нашата лектира во педесеттите години. Во М. Ѓурчинов и Б. Петковски (eds.). Странските влијанија во македонската литература и култура во 50-те и 60-те години, 91–95. Скопје: МАНУ.
Матевски, М. (2004). Десет века на шпанската поезија: антологија. Скопје: МАНУ.
Михајловиќ Костадиновска, С. (2016). Метафорите за Дон Кихот во македонски контекст. Во Д. Кузмановска et al. (eds.). Филко, 1: 591–603. Штип: Универзитет „Гоце Делчев“.
Прокопиев, А. (2014). Битка со ветерница (белешки од бојното поле). Книжевна академија, (3–5): 55–70. Скопје: Македонија презент .
Сервантес, М. (2010). Дон Кихот, II тома. Илија Корубин и Александар Митевски (прев.). Скопје: Бегемот.
Сервантес, М. (2012). Примерни новели. Виолета Јагев (прев.). Скопје: Три.
Сервантес, М. (2015). Дон Кихот (I –IV). Илија Корубин и Александар Митевски (прев.). Скопје: Арс Либрис.

Cervantes, M. (2016). Teatro completo. Florencio Sevilla Arroyo (ed.). Barcelona: Penguin.
Pavlović-Samurović, Lj. (2004). Knjiga o Servantesu. Beograd: Naučna KMD.
Riquer, M. (1970). Aproximación al Quijote. Barcelona: Teide.
Stojanović, J. (2005). Servantes u srpskoj književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike.


Covarrubias, S. (1611). Tesoro de la lengua castellana, o española. [Online] Available from : https://archive.org/details/tesorodelalengua00covauoft/page/155/mode/2up [Accessed: August 24th, 2020]
Vassileva Kojouharova, S. (2005). Las traducciones de El Quijote al búlgaro. [Online] ¿Qué Quijote leen los europeos?. Actas del IULMYT. Available from: https://cvc.cervantes.es/lengua/iulmyt/pdf/quijote/15_vassileva.pdf [Accessed: August 24th, 2020]
Архива на македонските on-line медиуми 2000–2012: https://time.mk/arhiva/
COBISS: http://www.mk.cobiss.net/
Дигитален речник на македонскиот јазик: http://makedonski.info/
Diccionario de la lengua española: https://dle.rae.es/