Англофоните наслови во едицијата Ѕвезди на светската книжевност

Main Article Content

Румена Бужаровска

Abstract

Во периодот меѓу 2008 и 2016 година министерствата за култура и образование на Република Македонија се впуштија во остварување грамадни книгоиздателски преведувачки проекти, меѓу кои беше и едицијата од 560 тома Sвезди на светската книжевност. Целта на ова истражување беше да ги евидентира преведените англофонски наслови во едицијата и да ги анализира основните карактеристики на насловите вклучени во едицијата, а тоа се самиот наслов (преведеното дело или збирка), авторот на насловот, издавачката куќа, преведувачот на насловот, како и авторот на поговорот. Анализата ги зема предвид векот на издавање на насловот/делата, жанрот, литературниот вид, родот на авторот на насловот, преведувачот и авторот на поговорот и потеклото на авторот, а прави и вкрстување меѓу преведувачот и издавачката куќа, преведувачот и жанрот, како и авторот на поговорот и жанрот на насловот.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Бужаровска, Румена. 2020. “Англофоните наслови во едицијата Ѕвезди на светската книжевност”. Journal of Contemporary Philology 3 (2), 133–156. https://doi.org/10.37834/JCP2020133b.
Section
Literature

References

Бужаровска, Р. (2015). Игри со ловците во ‘ржта. Културен живот, (1/2): 50–54.
Ѓурчинова, А и Стојменска-Елзесер, С. (1992). Светската книжевност во превод на македонски јазик (1945–1990). Спектар, Х (19): 93–107.
Кошка-Хот, Р. (2012). Чекајќи го вистинскиот збор. Културен живот, 57(3/4): 16–23.
Маџунков, М. (2012). Sвезди на светската книжевност: вовед кон едицијата. Наше писмо, 18 (73/74): 2–5.
Никуљски, О. (2013). Јазикот, литератата и преводот - сложена интеракција. Културен живот, (3/4): 6–11.
Танески, З. (2013). Критиката на книжевните преводи: неопходни фактори и простор за вреднување (македонско-словачки негативни искуства). Културен живот, 59 (1/2): 38–47.
Ќулавковска, Б. (уред.). (2015). Каталог: Капитални книгоиздателски проекти. Скопје: Министерство за култура на Република Македонија
Цветкоски, В. (2017). За книжевното преведување (традуктолошки портрети). Скопје: Макавеј.

Андоновска, Д. (2020). За некои недоследности и стилската некохеренција во преводот на Даблинци. [Интернет] Окно. Достапно на https://okno.mk/node/84558. [Пристапено на 1.9.2020]
Димитрова, Б. (2020). Безбојниот јазик во Бојата на пурпурот. [Интернет] Окно. Достапно на https://okno.mk/node/84846. [Пристапено на 1.9.2020]
Ивановска, А. (2019). За јазикот на глувците, луѓето и преведувачот. [Интернет] Окно. Достапно на https://okno.mk/node/78916. [Пристапено на 1.9.2020]
Малеска, К. Зошто страв од колоквијалниот јазик? [Интернет] Окно. Достапно на https://okno.mk/node/42715 [Пристапено на 1.9.2020]
Рашко, А. (2019). Залудна потрага по љубов на блудниот син. [Интернет] Окно. Достапно на https://okno.mk/node/79160. [Пристапено на 1.9.2020]
Спасиќ, В. (2020). Најблескавата ѕвезда на светската книжевност. [Интернет] Окно. Достапно на https://okno.mk/node/84670. [Пристапено на 1.9.2020]
Станојевиќ, Н. (2019). За македонските преводи на Макбет. [Интернет] Окно. Достапно на https://okno.mk/node/79024. [Пристапено на 1.9.2020]
Државен завод за статистика: Број на дипломирани студенти во 2019 година. (26 мај 2020). Достапно на http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?id=28&rbr=3317. [Пристапено на 1.9.2020]
Каталог на книги, Министерство за образование и наука. Достапно на http://www.1000knigi.mon.gov.mk/katalog_za_sajt.pdf. [Пристапено на 1.9.2020]
Родот и економијата. Родов реактор. [Интернет] Достапно на http://rodovreactor.mk/subject/economy/. [Пристапено на 1.9.2020]

Index Translationum – World Bibliography of Translation. (2003). [Online] Available at http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [Accessed: September 1st, 2020]
Three Percent: a resource for international literature at the University of Rochester. (2018). [Online] Available at http://www.rochester.edu/College/translation/threepercent/translation-database/?fbclid=IwAR3o1sSY3biSYJxgRvntc3dpAWExmp9gndlqZF2y4AU4XHVtViPGC7w8bh4 [Accessed: September 1st, 2020]