Деривациските процеси на прасловенскиот корен *mer- во македонскиот јазик

Main Article Content

Давор Јанкулоски

Abstract

Последниве години во Истражувачкиот центар за ареална лингвистика при МАНУ во фокусот на интерес се наоѓа еден нов пристап кон описот на зборообразувачкиот систем на македонскиот јазик. Пристапот се состои во истражување како се создаваат нови лексеми во рамките на едно зборообразувачко гнездо, односно групи лексеми деривирани од иста зборообразувачка база во форма на коренска основа. Според Марковиќ и Тополињска (2019), еден од најзначајните процеси што го отсликуваат системскиот пренос на информации од семантичкиот континуум во лексиконот на јазикот претставува процесот на семантичка деривација. Преку овој процес се овозможува набљудување на асоцијативните низи, кои ги задржуваат основните, појдовни семантички компоненти, пренесувајќи се од човекот и од реалниот свет сè до најапстрактниот – менталниот свет на човекот. Овие основни семантички компоненти претставуваат нераскинлива врска во текот на формалниот развој на лексичкиот фонд на јазикот. Во овој текст ќе се обидеме да го прикажеме формалниот и семантичкиот деривациски процес на индоевропската и прасловенска основа *mer- во македонскиот јазик. Оваа основа во прасловенскиот развила неколку превојни варијации и тоа: *mer-, *mor-, *mar-, *mьr-. Идентификацијата и потврдувањето на прасловенските и индоевропските форми и основи се базира врз толкувањата содржани во користените етимолошки речници.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Јанкулоски, Давор. 2020. “Деривациските процеси на прасловенскиот корен *mer- во македонскиот јазик”. Journal of Contemporary Philology 3 (2), 89–98. https://doi.org/10.37834/JCP2020089j.
Section
Linguistics

References

Георгиев, В. И. (ред.). (1986). Български етимологичен речник, т. 3. София: БАН.
Георгиев, В. И., Дуриданов, И. (ред.). (1995). Български етимологичен речник, т. 4. София: БАН.
Конески, К. (2003). Зборообразувањето во современиот македонски јазик. Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.
Марковиќ, М. (2017). „Семантичка деривација на прасловенскиот глаголски корен *met- во македонскиот јазик“. Slavica Wratslaviensia, CLXV, 267-276. Wrocław: Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego.
Марковиќ, М., Тополињска З. (2019). Македонски – полски. Семантичка деривација на одбрани прасловенски корени. Скопје: МАНУ.
Тополињска, З. (2018). „Термална обработка на храна – лингвистичка интерпретација“. Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија – Македонија 1, 15-25. Београд: САНУ.
Трубачёв, О. Н. (ред). (1992). Этимологический словарь славянских языков, т. 19. Москва: Наука.
Трубачёв, О. Н. (ред). (1993). Этимологический словарь славянских языков, т. 18. Москва: Наука.
Трубачёв, О. Н. (ред). (1994). Этимологический словарь славянских языков, т. 21. Москва: Наука.
Угринова-Скаловска, Р. (1960). Значењата на глаголските префикси во македонскиот јазик. Скопје: Институт за македонски јазик.
Фасмер, М. (1967). Этимологический словарь русского языка, т. 2. Москва: Издавательство „Прогресс“.

Derksen, R. (2008). Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Leiden, Boston: Brill.
Derksen, R. (2015). Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon. Leiden, Boston: Brill.
De Vaan, M. (2008). Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages. Leiden, Boston: Brill.
Mallory, J. P., Adams, D. Q. (2006). The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford: University Press.
Pokorny J., (2007). Proto-Indo-European Etymological Dictionary. Dnghu Association.
Rejzek, J. (2017). “Psl. *marьnъ a další odvozeniny od kořene *mar”. Jezikoslovni zapiski, vol. 23, no. 2, Ob jubileju Ljubov Viktorovne Kurkine. 235-240. Ljubljana: Založba ZRC.
Skok, P. (1972). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, t. 2. Zagreb: JAZU.
Snoj, M. (2016). Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC.
Topolińska, Z. (2015). Zmiana perspektywy. Kraków: PAU.
Topolińska, Z. (2017). „Derywacja semantyczna“. Путевима речи, Зборник радова у част Даринки Гортан Премк, 341-344. Београд: Универзитет у Београду.

Дигитален речник на македонскиот јазик. http://www.makedonski.info/