Толкување на новелата Фигурата во килимот од Хенри Џејмс низ компаративна книжевна перспектива

Main Article Content

Ведран Диздаревиќ

Abstract

Во овој труд ќе ја интерпретираме новелата Фигурата во килимот (1896) од Хенри Џејмс низ неколку интерпретативни визури. Во воведот ќе го поставиме историскиот и биографскиот контекст на создавање на новелата, низ вкрстеното читање на биографијата на Џејмс и белешките во неговите тетратки. Во главниот дел ќе ја читаме новелата од гледна точка на текстуалните стратегии што авторот ги користи при конструкцијата на приказната и на сижето (во контекст на наратолошката теорија на Питер Брукс), како и специфичната употреба на јазикот, како средства за заведување и за одложување на смислата (врз фонот на коментарите на Цветан Тодоров и на Гилберт Кит Честертон). Читањето ќе го оствариме во дијалог со белешките на Џејмс, извлечени од тетратките и од предговорите на неговите дела во њујоршката едиција. Во третиот дел ќе ја поставиме новелата во компаративен интерпретативен контекст – најпрво во корпусот на самиот автор, а потоа и во контекст на влијанијата од страна на француските писатели, особено на Флобер. Дополнително, ќе упатиме и на неколку, според нас, наивни и површни читања на оваа новела. Во заклучокот ќе ја констатираме лиминалната положба на Џејмс како автор на прагот меѓу книжевноста на XIX и книжевноста на XX век.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Диздаревиќ, Ведран. 2020. “Толкување на новелата Фигурата во килимот од Хенри Џејмс низ компаративна книжевна перспектива”. Journal of Contemporary Philology 3 (1), 137–149. https://doi.org/10.37834/JCP2030137d.
Section
Literature

References

Auerbah, E. (1978). Mimesis: prikazivanje stvarnosti u Zapadnoj književnosti. Beograd: Nolit.
Barthes, R. (1974). S/Z. Malden: Farrar, Straus and Giroux.
Blackmur. R. P. (1934). Introduction. In James, H. The Art of The Novel: Critical Prefaces by Henry James, vii–xxxix. New York: Charles Scribners’s Sons.
Bosanquet, T. (2006). Henry James at Work. Ann Arbor: The University Of Michigan Press.
Brooks, P. (1984). Reading For The Plot: Design And Intention In Narrative. Cambridge and London: Harvard University Press.
Brooks, P. (2005). Realist Vision. New Haven and London: Yale University Press.
Chesterton, G. K. (1913). The Victorian Age in Literature. New York and London: Henry Holt and Company.
Ford, M. F. (1945). The Old Man. In Dupee F.W. (ed.). The Question Of Henry James: A Collection Of Critical Essays, 47–53. New York: Henry Holt And Company.
Lubbock, P. (1945). The Mind of an Artist. In Dupee F.W. (ed.). The Question Of Henry James: A Collection Of Critical Essays, 54–69. New York: Henry Holt And Company.
Beach, J.W. (1945). The Figure in the Carpet. In Dupee F.W. (ed.). The Question Of Henry James: A Collection Of Critical Essays, 92–104. New York: Henry Holt And Company.
Edel, L. and Powers, H. L. (eds.). (1987). The Complete Notebooks of Henry James: With Introductions and Notes by Leon Edel and Lyall H. Powers.New York and Oxford:Oxford University Press.
Edel, L. (1963). Henry James: University of Minnesota Pamphlets on Great Writers No. 4. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Felman, S. (2003). Writing and Madnasss: Literature/Philosophy/Psychoanalysis. California: Stanford University Press.
James, H. (1984). Literary Criticsm: French Writers, Other European Writers, The Prefaces of the New York Edition. New York: The Library of America.
James, H. (1996). Complete Stories:1892–1898. New York: The Library of America.
Hocks, R. A. (2003). James and the Art of Short Fiction. In Wonham, H. B. (ed.). Tales of Henry James: The Texts of the Tales, The Author on his Craft, Criticism. New York and London: W.W. Norton and Company.
Kermode, F. (1986). Introduction. In James, H. The Figure In The Carpet And Other Stories, 7–31. London: Penguin Books.
Matz, J. (2004). The Modern Novel: A Short Introduction. Main Street, Malden: Blackwell Publishing.
Nabokov, V. (2018). Lance. London: Penguine Books.
Todorov, C. (1992). Dva načela pripovednog teksta. In Biti, V. (prir.). Suvremena teorija pripovedanja, 116–129. Zagreb: Globus.
Woods, J. (2008). How Fiction Works. Ferrar, New York: Straus and Giroux.

Nebula Awards: Science Fiction and Fantasy Writers of America. Nebula Rules. [Online]. Available from: https://nebulas.sfwa.org/about-the-nebulas/nebula-rules/ [Accessed: March 6th, 2020]