Текстови или паратекстови: за лиминалноста на јужнословенските записи од раномодерниот период

Main Article Content

Кристина Н. Николовска

Abstract

Во последниве неколку децении маргините на старите ракописи и старопечатени книги станаа исто толку актуелни за проучување колку и основните текстови што тие ги опкружуваат. Во таа насока, терминот паратекст започна редовно да се сретнува во научните дебати за предмодерниoт вербален или сликовен материјал кој се наоѓа по белините од книгите. Една од главните претпоставки на теориската рамка на Жерар Женет е дека паратекстовите –„недефинираната зона“ околу основниот текст, која посредува меѓу текстот, авторот и читателот – можат да помогнат во разбирањето на текстот. Оваа статија го отвора прашањето дали Женетовата дихотомија текст – паратекст е корисна кога се обидуваме да ги концептуализираме јужнословенските маргинални записи со летописен карактер. Земајќи ја за пример белешката што ја документира појавата на епидемија на чума во селото Зрзе во 1538 година, статијата има цел да покаже дека, доколку овие маргиналии се разгледуваат низ помалку дихотомни перспективи, се отвора повеќе простор за толкување на различните функции што овие енигматични фрагменти ги имале за имагинацијата на јужните Словени во раномодерниот период.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Н. Николовска, Кристина. 2020. “Текстови или паратекстови: за лиминалноста на јужнословенските записи од раномодерниот период”. Journal of Contemporary Philology 3 (1), 97–110. https://doi.org/10.37834/JCP2030097n.
Section
Literature

References

Велев, И. (2012). Четвороевангелието на поп Јоан Кратовски од 1562 година: електронско издание. Скопје: Институт за македонска литература.
Велев, И. (2001). Записи и натписи од Лесновскиот книжевен центар. Скопје: Институт за македонска литература.
Георгиевски, М. (1988). Словенски ракописи во Македонија (откриени од 1970–1985 година): книга III. Скопје: Народна и универзитетска библиотека „Климент Охридски“.
Зрзевско четвороевангелие. Скопје: Народна и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“. МС 157.
Иванова, Д. (2002). Култът към християнската книга през средновековието. Во Т. Тотев (уред.). Епископ-Константинови четения (6–7), 14–23. Шумен: Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“.
Иванова, Д. (1998). Бележката като маргинален текст в средновековната българска книжнина. Преславска книжовна школа (3): 218‑232.
Катић, Р. (1965). О појавама и сузбијању заразних болести код Срба од 1202. до 1813. године. Београд: САНУ.
Михаљчић, Р. (2001). Изворна вредност записа и натписа. Во Сабрана дела. V: Изворна вредност старе српске грађе, 87–105. Београд: Српска школска књига.
Мошин, В. (2000). Словенска палеографија. Скопје: Менора.
Райков, Б. (2003). Предговор. Во Б. Христова, Д. Караджова и Е. Узунова (уред.). Бележки на българските книжовници XV-XVIII век. Том 1 XV-XVII век, 3–22. София: Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

Aksan, V. H. and Goffman, D. (2007). The Early Modern Ottomans: Remapping the Empire. New York: Cambridge University Press.
Ciotti, G. and Lin, H. (eds.). (2016). Tracing Manuscripts in Time and Space through Paratexts. Berlin: De Gruyter.
Cooper, C. E. (2015). ‘What is Medieval Paratext?’. Marginalia, (19): 37–50.
Genette, G. (1997). Paratexts:Thresholds of interpretation. Cambridge: Cambridge University Press.
Jackson, H. J. (2001). Marginalia: readers writing in books. New Haven and London: Yale University Press.
Lamb, S. (2011). Evidence from absence: omission and inclusion in early medieval annals. In Dresvina, J. and Sparks, N. (eds.). The Medieval Chronicle VII, 45–62. Leiden, The Netherlands: Brill.
Meyendorff, J. (1975). Christ in Eastern Christian Thought. New York: SVS Press.
Middleton, J. H. (2010). Illuminated Manuscripts in Classical and Mediaeval Times: And Their Art and Their Technique. Cambridge: Cambridge University Press.
Nikolovska, K. (2016). ‘When the living envied the dead’: Church Slavonic Paratexts and the Apocalyptic Framework of Monk Isaija’s Colophon (1371). In G. Ciotti and H. Lin (eds.). Tracing Manuscripts in Time and Space through Paratexts, 185–222. Berlin: De Gruyter.
Petrovszky, K. (2017). Marginal notes in South Slavic written culture: Between practicing memory and accounting for the self. Cahiers du Monde russe, 58 (3): 483–502.
Ruokkeinen, S. and Liira, A. (2017). Material Approaches to Exploring the Borders of Paratext. Textual Cultures, 11(1/2): 106–129.
Sherman, W. H. (2008). Used Books: Marking Readers in Renaissance England. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Smith, H. and Wilson, L. (eds.). (2011). Renaissance paratexts. Cambridge: Cambridge University Press.
Turner, P. (2011). The Book of the Gospels. Deacon Digest 28(6): 20–21.