Разликата во употребата на членот во насловите и во поднасловите во уметничколитературниот функционален стил во македонскиот и во англискиот јазик

Main Article Content

Катерина Видова

Abstract

Целта на овој труд е да ги опише разликите во употребата на членот во насловите и во поднасловите во македонскиот и во англискиот јазик. Истражувањето е направено на корпус од наслови и поднаслови ексцерпирани од различни типови дискурс: пишани литературни дела и каталози од театар­ската и од филмската уметност. Анализата на корпусот е направена со споредување примери на наслови и поднаслови од македонски дела преведени на англиски и обратно. Насловите и поднасловите, како специфични јазични фрази, претставуваат кондензација на подолг текст што следува по насловот и од нив се очекува да ги дадат клучните зборови на текстот. Оттаму, употребата на членот, покрај тоа што има граматичка, има и стилис­тичка функција. Насловите и поднасловите често отстапуваат од јазичната норма со испуштањето на членот. Резулатите покажуваат дека македонските наслови што имаат членувани ИГ можат се преведат на англиски јазик со нечленувани ИГ и македонските наслови што содржат нечленувани ИГ можат да имаат англиски преводни еквиваленти со членувани ИГ. Исто така, при истражувањето се дојде со заклучок дека англиските наслови што содржат членувани ИГ, можат да се преведат на македонски јазик со нечленувани ИГ и англиските наслови што содржат нечленувни ИГ можат да имаат македонски преводни еквиваленти со членувани ИГ.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Видова, Катерина. 2020. “Разликата во употребата на членот во насловите и во поднасловите во уметничколитературниот функционален стил во македонскиот и во англискиот јазик”. Journal of Contemporary Philology 3 (1), 53–69. https://doi.org/10.37834/JCP2030053v.
Section
Linguistics

References

Арсова-Николиќ, Л. (1996). Определениот член кај сопствените имиња во англискиот и германскиот јазик: прилог кон проучување на членот во англискиот, германскиот и македонскиот јазик. Годишен зборник. Филолошки факултет: Скопје
Илиевски Хр.П. (1988). Членот во македонскиот превод на Дамаскинот. Балкански лингвистички студии. Скопје: ИМЈ.
Минова-Ѓуркова, Л. (2000). Синтакса на македонскиот стандарден јазик. Скопје: Магор.
Миркуловска. М. (2008). Определеноста во македонскиот јазик и извесни согледувања во бугарскиот јазик. Studia Lingusitica Polono-Meridiano-Slavica. Скопје: MАНУ.
Карапејовски, Б. (2017). Показните заменки наспрема мофролошки врзаниот член како експонент на категоријата определеност. Прилози, XLII (1–2): 5–18. Скопје: МАНУ.
Конески, Б. (1996). Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје: Детска радост.
Корубин, Б. (1986). За членот и членувањето. Јазикот наш денешен: книга 4. Скопје: ИМЈ.
Томиќ, Мишеска, О. (1978). Определеноста во македонскиот јазик во споредба со другите балкански словенки јазици. Литературен збор, XXV (1): 23.
Тополињска, З. (2009). Македонски јазик. Во Малџијева В., Тополињска З., Ђукановић М., Пипер, П.: Јужнословенски језици: граматичке структуре и функције. Београд: Београдска књига.
Тополињска, З. (1974). Граматика на именската фраза во македонскиот литературен јазик (род, број, посоченост. Скопје: МАНУ.

Huddleston, R. and Pullum, G. K. (2002). The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Hurford, J.R and Heasley, B. (2007). Semantics: A coursebook (Second edition). Cambridge: Cambridge University Press.
Kristal, D. (1998). Enciklopedijski rečnik moderne lingivistike. Beograd: Nolit.
Krusinga, E. (1937). A Handbook of Present – day English: Part II English Accidence and Syntax. Groningen: Noordhoff.
Lyons, C. (1999). Definiteness. Cambridge: Cambridge University Press.
Lyons, J. (1986). Semantics. Vol.II. Cambridge: Cambridge University Press.
Swan, M. (2005). Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Zadwoort, R. W. (1958). Handbook of English Grammar. London: Longman.

Leon, J. (1990). Titles: Psychological Characteristics and Document Retrievability. [Online] Available from: http://www.soc.hawaii.edu/leonj/leonj/leonpsy/instuctor/titles2.html [Accessed: August 18th, 2006]